آراد 13 ماه و 8 روزه

من دقیقا 13 ماهگی یکدفعه 4 دست و پا رفتن رو شروع کردم...مثل اینکه یادم افتاد یک کمی داره دیر میشه و تا قبل از اینکه راه بیفتم باید مزه 4 دست و پا رفتن رو هم بچشم.

عاشق اینم که هرچی دستم باشه و شکلش تو مایه مستطیل باشه دم گوشم بگیرم و بگم:  ایوووووووو......ایوووووووووو  اونم با لحن خیلی خیلی بامزه...

هر لباسی دم دستم باشه چه مال خودم...چه مال داداشم...چه مامان...چه بابا....حتی دستمال آشپزخونه....همه رو دوست دارم تنم کنم...با سختی دور خو.دم میپیچم و بعد هم لبخند مغرورانه ای میزنم....

عاشق بیسکویت خوردن شدم اونم از هر نوعی..دستم میگیرم و همینطور خورد خورد گاز میزنم و عین پیرمردهای بی دندون با لثه هام میجوم.

اون روز خونه مامان جونم شیرینی نارگیلی بود و مامانم داد دستم .اینقدر خوشم اومده بود که به هیچ وجه پس نمیدادم....حتی موقع 4دست و پا رفتن هم دستم بود و با بدبختی حرکت میکردم اما از دستش نمیدادم....

/ 1 نظر / 13 بازدید
مامان پوریا و آریا

سلامت باشی عسل پسر [قلب] چه عکس نازی [ماچ]